Strona główna > Odpady komunalne

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Odpady komunalne

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze rok 2018r.


Informacja

Uprzejmie informuje się, że w dniu 23 maja 2018 roku została podpisana kolejna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.

Zadanie będzie realizować firma, która dotychczas nas obsługiwała, tj. P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58a, 29 – 100 Włoszczowa.

Umowa została zawarta na okres od 01 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020 roku.

Firma zobowiązana jest do dostarczenia do 30 czerwca bieżącego roku kubłów na szkło.

Zwracamy się do Państwa z prośbą aby odpady (szkło) były bezpośrednio wrzucane do kubła, czyli nie może być gromadzone w worku a potem razem z workiem wrzucane do kubła.

W/w firma z terenu nieruchomości będzie odbierać:

 • odpady zmieszane - pojemnik kubeł
 • odpady zbierane selektywnie, takie jak: papier i tektura – pojemnik worek w kolorze niebieskim - NOWOŚĆ
 • szkło białe i kolorowe - pojemnik kubeł - NOWOŚĆ
 • tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - pojemnik worek w kolorze żółtym
 • odpady ulegające biodegradacji - pojemnik worek w kolorze brązowym.

Informacja dotycząca selektywnej zbiórki bioodpadów


Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017.


Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kruszyna za rok 2016.


Wspólnie chrońmy środowisko w którym żyjemy

Zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w zakresie sposobu odbierania i zagospodarowania odpadów obowiązuje od 2013r. Na bazie trzyletniego doświadczenia informujemy Państwa o wnioskach i spostrzeżeniach.

Niestety w naszej gminie selektywna zbiórka odpadów nie odbywa się prawidłowo. Przy tak dalej prowadzonej zbiórce odpadów jako gmina nie osiągniemy wymaganych ustawą współczynników poziomu recyklingu za co grożą nam kary finansowe, a te z kolei wpłyną na wzrost "opłat śmieciowych".

Większość gospodarstw domowych zadeklarowało selektywna zbiórkę odpadów. W odbieranych odpadach zmieszanych znajdują się frakcje odpadów, które powinny być gromadzone selektywnie.

Niższa opłata za odpady segregowane jest premią za wywiązywanie się z obowiązku sortowania śmieci do odpowiednich worków. Podpisując umowę na odbiór i zagospodarowanie śmieci strona zobowiązuje się selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dotrzymanie postanowień umowy obowiązuje bezwzględnie i bez żadnych wyjątków.

Przypominamy Państwu, że odpady niebezpieczne takie jak akumulatory, baterie, przeterminowane lekarstwa, opakowania po chemikaliach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być dostarczone bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Widzowie przy ul. Kościelnej 3. Wyżej wymienione odpady nie powinny znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Prawidłowa segregacja śmieci ochroni środowisko naturalne w którym żyjemy. Warto więc zwrócić większą uwagę na to co i gdzie wyrzucamy.

Na terenie naszej gminy zdarzają się przypadki spalania śmieci w domowych piecach. W procesie spalania powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie a także rakotwórcze dioksyny. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wody gruntowe, ziemię trując ludzi i skazując ich na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie. Spalając plastikowe butelki i folie oprócz smrodu wydostającego się z komina wraz z dymem wytwarza się chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny i w efekcie kwaśny deszcz. Wszystkie te "smakołyki" spożywamy w warzywach, owocach, jajach, mleku i skracamy sobie życie.


Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015.


Informacja

W związku z przyjętą Uchwałą Nr XV/96/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 kwietnia 2016r., informuję, że z od III kwartału 2016 roku zmieniły się terminy w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

 • za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
 • za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
 • za III kwartał do 31 lipca danego roku,
 • za IV kwartał 31 października danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kruszyna lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kruszyna: 34 1020 2313 0000 3402 0455 1875


Informacja dla mieszkańców w sprawie odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2016 roku usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Kruszyna będzie świadczyła Firma P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58a, 29 - 100 Włoszczowa.

W związku z powyższym w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych na miesiąc lipiec bieżącego roku będą odbierane pojemniki przez dotychczasową firmę.

W przypadku niewystawienia pojemnika właściciel nieruchomości będzie musiał osobiście dostarczyć pojemnik do siedziby firmy, zlokalizowanej w miejscowości Konopiska przy ulicy Przemysłowej 7.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie nowa firma dostarczy pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz worki.


Zestawienie zebranych odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych za 2015 rok.


Informacja o miejscach zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Kruszyna za 2015 rok.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Zgonie art.6 m. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

| Wzór deklaracji (doc) | Wzór deklaracji (pdf) |


Informacja o ilości zebranych odpadów komunalnych oraz miejscach ich zagospodarowania w 2014 roku.


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna


Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014.


Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013.


Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych w Widzowie (PSZOK) umiejscowiony przy Oczyszczalni Ścieków na ul. Kościelnej 3

Mieszkańcy mogą tam oddawać następujące odpady:

 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym żarówki)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na prowadzenie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej
  .
  WAŻNE: Na terenie budowy, obowiązek odbioru odpadów budowlanych, należy do wykonawcy tych robót.
 • zużyte opony z samochodów osobowych
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
 • odpady wielkogabarytowe (tj. wersalki, fotele, okna, meble, drzwi, stolarka).


Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek: 830 - 1500
wtorek: 830 - 1500
środa: 830 - 1500
czwartek: 830 - 1500
piątek: 830 - 1500
sobota: 1000 - 1400


Osoby przyjmujące odpady komunalne:
Pan Ryszard Urbański
Pan Piotr Porada
tel. 533 322 282

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane zawierające azbest (utylizacja azbestu określona jest w odrębnym przepisie), odpady zmieszane, papa, smoła, styropian, odpady selektywne dostarczone w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej.


Urząd Gminy informuje, że opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych można wnosić miesięcznie lub kwartalnie.

Wpłat należy dokonać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 34 1020 2313 0000 3402 0455 1875


INFORMACJA z dnia 26.07.2013r.

Pod tym odnośnikiem opublikowany został sposób segregowania odpadów komunalnych.


Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Z końcem czerwca rozwiązane zostaną wszystkie umowy zawarte pomiędzy właścicielami poszczególnych posesji, a firmami świadczącymi usługi wywozu śmieci.

Od 1 lipca obowiązek usuwania odpadów przejmie gmina. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych wybór podmiotu gospodarczego, który będzie odbierał śmieci musi odbyć się w drodze przetargu nieograniczonego. W celu zminimalizowania kosztów oraz sprawniejszego przeprowadzenia postępowania przetargowego 10 gmin powiatu częstochowskiego w tym Kruszyna, zorganizowało wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg ogłoszony został 13 kwietnia 2013 roku. Oferty złożyły trzy firmy:

 1. SITA POŁUDNIE Sp. z o.o.
 2. Remondis Sp. z o.o
 3. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach

Komisja przetargowa dokonała analizy ofert pod względem kompletności wymaganych dokumentów. Wybrana została firma, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych tj. SITA POŁUDNIE.

W dniu 6 maja 2013 r odbyło się spotkanie wójtów gmin z przedstawicielem firmy, która wygrała przetarg w celu podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zadania.

Niestety nie doszło do podpisania umowy, ponieważ oferent odmówił jej zawarcia nie wskazując przyczyn rezygnacji.

Gminy podjęły wówczas rozmowy z kolejnymi firmami, które zaoferowały wyższe ceny, najpierw z firmą Remondis sp. z o.o a następnie z firmą Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, które również odmówiły podpisania umowy.

Zachowanie firm jest zastanawiające, gdyż w odpowiedzi na ogłoszenie w/w firmy złożyły oferty cenowe, które uznały za opłacalne dla siebie. Żadna z firm nie odwoływała się od wyników przetargu, ani też samego rozstrzygnięcia czyli przetarg był przygotowany prawidłowo i nie budził żadnych wątpliwości.

Wobec zaistniałej sytuacji każda z gmin musi podjąć indywidualnie tymczasowe rozwiązanie.

W przypadku naszej gminy istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie podpisana umowa na czas określony tj. do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu z firmą Remondis na wynegocjowanych warunkach. Posesje, które dotychczas korzystały z usług Remondisu i mają pojemniki na śmieci, w dalszym ciągu mogą z nich korzystać. Pozostałe posesje otrzymają stosowne worki na śmieci, które będą zabierane w określony dzień miesiąca lipca.

Szczegółowe dane o terminie i sposobie rozprowadzania worków oraz harmonogramie odbioru śmieci poinformujemy po podpisaniu umowy.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla gminy Kruszyna indywidualnie.


W zakresie gospodarki odpadami podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna

Uchwała Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna

Uchwała Nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVIII/189/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna

Uchwała Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 4 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 3
Wczoraj: 5
Ostatnie 7 dni: 45
Ostatnie 30 dni: 214
Wszystkich: 1149153

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk