Strona główna > Plany przebudowy DK-1

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Plany przebudowy DK-1

Od wielu lat dużo mówi się o budowie autostrady A1. Ostatnio temat został wznowiony z uwagi na planowaną w bieżącym roku budowę autostrady na odcinku Pyrzowice - Częstochowa. Mieszkańców Gminy Kruszyna najbardziej interesuje odcinek Częstochowa - Piotrków Trybunalski, na którym to autostrada ma powstać dokładnie po śladzie obecnej drogi krajowej DK-1 i nie przewiduje się węzła umożliwiającego wjazd czy też wyjazd z terenu Gminy Kryszyna. Różne problemy upatrują tak naprawdę wszystkie samorzady przylegające do DK-1 na odcinku Częstochowa - Piotrków Trybunalski. W dniach 24 i 31 marca 2014 roku Samorządowcy miast, gmin i powiatów przyległych do DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego spotkali się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie w sprawie wypracowania i przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego przebudowy drogi krajowej DK-1 na tym odcinku. Stanowisko zostało następnie poparte uchwałami podjętymi przez Rady poszczególnych samorządów. Tekst stanowiska został przekazany Wicepremier - minister infrastruktury i rozwoju Elżbiecie Bieńkowskiej oraz przesłany do parlamentarzystów.
Oto treść stanowiska przyjętego przez samorządowców i rady poszczególnych samorządów (Gmin, Miast, Powiatów).

Stanowisko Samorządowców miast, gmin i powiatów przyległych do DK-1 w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego na drogę ekspresową i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników

W związku z przyjętą w grudniu 2013r aktualizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, Samorządowcy miast, gmin i powiatów przyległych do DK-1 stwierdzają, że dokument ten pomija interesy społeczności zamieszkujących tereny przyległe do dotychczasowej drogi DK-1 na 70 kilometrowym odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego.
Przebudowa drogi DK-1 jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia użytkownikom tej drogi bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jednak budowa płatnej autostrady na tym odcinku odizoluje niektóre gminy od ważnego dla rozwoju gospodarczego ciągu komunikacyjnego, co spowoduje degradację gospodarczą terenów przyległych i ubożenie lokalnych społeczności.
Tych wszystkich niedogodności nie ma między Piotrkowem Trybunalskim a Warszawą (Mszczonowem), gdzie drogę krajową przebudowano na drogę ekspresową: jedzie się tam płynnie i bezpiecznie. Stoimy nadal na stanowisku, że skoro wykonano nowy przebieg autostrady A1 na odcinkach granica państwa – Pyrzowice (docelowo Częstochowa) i Piotrków Trybunalski Gdańsk, powinien powstać także nowy przebieg autostrady A1 na brakującym odcinku Częstochowa - Piotrków Trybunalski.
Skoro nie ma perspektyw na dokończenie budowy autostrady A1 na w/w odcinku w najbliższych latach uważamy, że należy przedmiotowy fragment DK-1 przebudować na drogę ekspresową budując w pierwszej kolejności bezkolizyjne wiadukty nad drogą (wykorzystując istniejący projekt techniczny) a także zaprojektować i wybudować większą liczbę węzłów łączących pominięte w dotychczasowych planach miejscowości.
Dodatkowo wybudowanie płatnej autostrady po śladzie drogi DK-1 doprowadzi do pogorszenia i dewastacji stanu istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych sąsiadujących z autostradą nieprzygotowanych konstrukcyjnie na wielokrotny wzrost obciążenia. Najbardziej zagrożona jest droga DK-91 – droga alternatywna do planowanej autostrady A1. Jeżeli powstanie płatna autostrada, to kierowcy unikając opłaty za jej przejazd skierują się na drogę DK-91 dzieląc np. miejscowości Rędziny, Kłomnice, Kamieńsk czy Radomsko na dwie nie mające ze sobą połączenia części.
Dotychczasowe wieloletnie konsultacje projektów budowy A1 i DK-91 nie odniosły skutku w postaci uwzględnienia interesów mieszkańców gmin przyległych do DK-1.
W związku z faktem, iż 70 kilometrowy odcinek planowanej autostrady A1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego, jako jedyny na całej jej długości, przebiega po istniejącym śladzie DK-1, domagamy się aby w planach inwestycyjnych na najbliższe lata uwzględnić przebudowę tej drogi na drogę ekspresową. Takie rozwiązanie pozwoli również na korzystanie przez mieszkańców gmin, przez które przebiega przedmiotowy odcinek DK-1, z nabytego prawa do bezpłatnego i nieograniczonego dostępu do tej drogi.
Domagamy się również, aby przed przebudowaniem drogi DK-1 została wykonana przebudowa i rozbudowa drogi DK-91 (w tym również jej obwodnic) na odcinku od Częstochowy do m. Srock w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a także przygotowania jej na większe niż dotychczas obciążenie ruchem.
Uważamy, że projekt przebudowy w/w odcinka DK-1 na drogę ekspresową oraz budowa, przebudowa i rozbudowa sieci dróg alternatywnych, w tym DK-91, powinny znaleźć się w: Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, w Mandatach Negocjacyjnych Województwa Śląskiego i Łódzkiego a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Kolejnym etapem walki o to, by DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego (70 km) została przebudowana nie na płatną autostradę, lecz na bezpłatną drogę ekspresową, było spotkanie w dniu 3 lipca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.
Delegacja samorządowców w składzie: starosta częstochowski Andrzej Kwapisz , członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński, wicestarosta piotrkowski Grzegorz Adamczyk, wiceprezydent Radomska Marek Błasiak, wójt gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim Zbigniew Starosta, naczelnik Wydziału Planowania, Realizacji Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej w Radomsku Ludwik Madej, spotkała się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i pełnomocnikiem rządu ds. zarządzania infrastrukturą drogową Zbigniewem Rynasiewiczem oraz z zastępcą dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Rafałem Nowakiem. W rozmowach uczestniczyła także Katarzyna Wiktorowicz - dyrektor Departamentu Przygotowania Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Ministrowi Rynasiewiczowi przedstawiony został pakiet dokumentów , w tym stanowisko 17 samorządów sąsiadujących z DK-1 , uchwały Rad Gmin i Powiatów oraz postulaty dotyczące przebudowy "jedynki" . Minister wysłuchał racji każdego uczestnika delegacji i obiecał, że każdy z przedstawionych mu problemów dokładnie przeanalizuje i zajmie wobec niego stanowisko.

Poniżej treść postulatów przekazanych na ręce Ministra.

Samorządy sąsiadujące z DK-1 uważają, że przebudowa 70-kilometrowego odcinka DK-1 na autostradę naruszy istniejąca sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i lokalnych (na budowę nowej sieci nie ma zabezpieczenia finansowego), nie przewiduje wcześniejszej przebudowy i rozbudowy (o obwodnice) alternatywnej DK-91 (tzw. dawna trasa warszawska),nie uwzględnia węzła autostradowego w gminie Kruszyna i w Jeżowie gm. Wola Krzysztoporska, nie uwzględnia ruchu lokalnego dla gmin i miejscowości odciętych autostradą. Krytykują również fakt, iż przejazd odcinkiem przyszłej autostrady biegnącej śladem bezpłatnej obecnie DK-1, ma być płatny, co narusza gwarancję praw nabytych zapisaną w art. 2. KonstytucjiRP .

Dlatego też samorządy przylegające do DK-1 na odcinku Częstochowa - Piotrków Trybunalski, domagają się:

  • przebudowy DK-1 na bezpłatną drogę ekspresową na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i pilnej budowy wielopoziomowych, bezkolizyjnych skrzyżowań (np. w Grabowej i Łochyni),
  • zwiększenia ilości planowanych węzłów łączących drogę ekspresową z gminami Kruszyna i Wola Krzysztoporska,
  • przebudowy i rozbudowy DK-91 (przed przebudową DK-1), w tym również jej obwodnic na odcinku od Rudnik do Srocka,
  • budowy dróg serwisowych ułatwiających ruch lokalny, który do tej pory zapewniała DK-1,
  • podjęcia działań w sprawie zmiany kategorii ciągu dróg powiatowych i gminnych łączących planowane węzły autostradowe, na drogi wyższej kategorii (wojewódzkie lub krajowe),
  • w przypadku, gdy będzie musiała być autostrada, to tylko wybudowana po nowym śladzie - podobnie jak na innych odcinkach autostrad w Polsce.

Uczestnicy delegacji wnioskowali, by ww. postulaty znalazły się w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i zainteresowanymi samorządami.

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podpisana przez Sekretarz Stanu Zbigniewa Rynasiewicza wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 24 lipca 2014 roku, z treści wynika, że na obecnym etapie przygotowania inwestycji zmiana planowanej autostrady na drogę ekspresowa nie jest zasadna, budowa autostrady na odcinku Piotrków Trybunalski – Częstochowa jest zadaniem priorytetowym na najbliższe lata.

Treść odpowiedzi

Data dodania: 10.07.2014r.

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 4
Ostatnie 7 dni: 31
Ostatnie 30 dni: 153
Wszystkich: 1148907

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk