Strona główna > Budowa Orlika w Kruszynie

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Budowa Orlika w Kruszynie

Boisko Orlik w Kruszynie wybudowane było w 2010 roku, jednak do chwili obecnej sprawa płatności za wykonane prace budzi wiele kontrowersji. Generalnym wykonawcą zadania była firma Inwestycje PL. wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Prace związane z wykonaniem nawierzchni boisk (na boisku do piłki nożnej z trawy sztucznej, na boisku uniwersalnym z poliuretanu) wykonywał podwykonawca, firma Moris-Sport. Wartość tych prac określona była na kwotę 357.020,56 zł (dotyczących nawierzchni), o którą ubiegał się zarówno generalny wykonawca jak i podwykonawca. Obejmując urząd Wójta w dniu 13 grudnia 2010 roku od razu zetknęłam się z problemem płatności, przypadającym na dzień 14 grudnia 2010 roku, zgłoszonym przez skarbnika gminy. Pozostaje pytanie dlaczego poprzedni wójt, kończąc swoją pracę w urzędzie nie doprowadził do końca rozpoczętej przez siebie sprawy. Trudno podejmować decyzje w sprawach niejednoznacznych, więc pewnie wygodnie było pozostawić problem następcy, z boku przypatrywać się i krytykować. Po wielu dyskusjach, analizach rozstrzygnięć sądowych w podobnych sprawach oraz w oparciu o opinię prawną ostatecznie za wykonane prace zapłacono faktycznemu wykonawcy robót, czyli podwykonawcy, zgodnie z art. 647 KC. Generalny wykonawca długo nie czekał, wniósł pozew do sądu o zapłatę wynagrodzenia. Sprawy toczyły się długo ostatecznie w dniu 11 czerwca 2012 roku Gmina przegrała proces i kwotę 357.020,56 zł musiała zapłacić generalnemu wykonawcy t.j. Inwestycje Pl, jako wykonawcy, któremu w świetle przytoczonych przez Sąd przepisów kwota ta bezspornie się należała. Skoro tak, to gmina wystosowała pozew do Sądu o zwrot nienależnego wynagrodzenia przez podwykonawcę firmę Moris-Sport. Ostatecznie w dniu 20 grudnia 2013 roku przegrała proces. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, iż Moris-Sport występował jako prawny podwykonawca i gmina była solidarnie z generalnym wykonawcą odpowiedzialna za jego wynagrodzenie, była zobowiązana wypłacić wynagrodzenie za wykonane roboty.

Poniżej przedstawiam chronologię istotnych faktów dotyczących budowy boiska i płatności należności z nią związanych. Pozycje 1 - 7 dotyczą zdarzeń, które zadziały się w poprzedniej kadencji, pozostałe zdarzenia miały miejsce w bieżącej kadencji.

 1. W dniu 25.06.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. firma Inwestycje.Pl sp. z o.o. ( termin realizacji 15 tyg.)
 2. W dniu 14.10.2010 r. podpisano aneks do umowy - zmiana terminu wykonania na 17 tygodni
 3. W dniu 09.08.2010 r. generalny wykonawca podpisuje umowę z podwykonawcą Moris-Sport (termin realizacji nawierzchni sportowych 18.09.2010 r.)
 4. Aneks nr 1 do umowy jw. zawarty dnia 15.09.2010 r. zmieniający termin zakończenia prac na 05.11.2010
 5. W dniu 05.10.2010 r. poinformowanie przez Moris-Sport o tym, że jest podwykonawcą
 6. W dniu 30.11.2010 r. dokonano odbioru robót, wykonawca generalny złożył fakturę końcową na kwotę 480.687,78 zł
 7. W dniu 01.12.2010 r (wpływ do urzędu 06.12.2010 r.) Moris-Sport kieruje pismo do urzędu w sprawie bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy wraz z faktura wystawioną w dniu 30.11.2010 r. na kwotę 357.020.56 zł
 8. W dniu 14.12.2010 r. zapłata częściowa dla Inwestycji.Pl ( kwota 123.667,22 zł), pozostała kwota zatrzymana do wyjaśnienia komu płacić należności
 9. Dzień 20.12.2010 r. - data wpływu do urzędu pism będących przed sądowym wezwaniem do zapłaty zarówno przez Inwestycje.Pl jak i Moris-Sport
 10. Międzyczasie trwa korespondencja między Gminą a obiema firmami odnośnie płatności, ewentualnych kompensat należności czy tez ich braku. Zgromadzono obszerny materiał w sprawie obowiązku płatności wynikających z art. 647 KC oraz orzecznictwo w tym temacie
 11. Ostatecznie w dniu 27.12.2010 r Gmina dokonała zapłaty podwykonawcy , firmie Moris-Sport
 12. W dniu 11.01.2011 firma Inwestycje.Pl składa w Sadzie Okręgowym w Częstochowie pozew o zapłatę w postepowaniu nakazowym kwoty 357.020,56 zł
 13. W dniu 2 marca 2011 Sąd wydaje Gminie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wspomnianej kwoty dla Inwestycji.Pl
 14. W dniu 10 marca Gmina wniosła do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty
 15. W dniu 15 marca Sąd uchyla zaskarżone postanowienie sadu z dnia 2 marca 2011 r.
 16. W dniu 1 kwietna 2011 r Gmina otrzymuje zawiadomienie Sądu Okręgowego w Częstochowie o rozprawie, która odbędzie się w dniu 28.04.2011 r z powództwa Syndyka Masy Upadłości Inwestycji.Pl (firma Inwestycje.Pl upadła w dniu 2 lutego 2011 r. – postanowienie sadu o upadłości Inwestycji.Pl)
 17. Proces trwał od 28 kwietnia do 21 września, bo właśnie w dniu 21 września zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie nakazujący gminie zapłatę spornej kwoty. Dopiero w dniu 13 października gmina otrzymała odpis wyroku wraz z uzasadnieniem.
 18. W dniu 9 listopada 2011 r. gmina wnosi apelację od wyroku z dnia 21 września 2011 do Sądu Apelacyjnego w Katowicach
 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego zapada w dniu 11 czerwca 2012 r, odpis wyroku wraz z uzasadnieniem wpływa do urzędu w dniu 17 lipca 2012 r. ostatecznie gmina proces przegrywa, wyrok jest prawomocny.
 20. W dniu 25 czerwca 2012 r. gmina otrzymuje od kancelarii Prawnej działającej w imieniu syndyka Inwestycji.Pl pismo z wezwaniem do zapłaty w terminie 14 dni.
 21. 28.06.2012 gmina występuje do Moris-Sport o zwrot kwoty 357 020,56 zł z tytułu nienależnego świadczenia.
 22. 09.07.2012 – otrzymujemy od Moris-Sport odmowę zwrotu świadczenia.
 23. W dniu 11 lipca 2012 r. Gmina otrzymuje od komornika zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wezwanie do zapłaty spornej kwoty wraz z odsetkami i kosztami.
 24. W dniu 13 lipca wpływa informacja o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego.
 25. W dniu 18 lipca Gmina wnosi skargę do Sądu Rejonowego na czynności komornicze
 26. Komornik pobiera środki z konta gminy - 11.07 - 20 000 zł; 07.08 – 10 000 zł; 14.08 – 64 234,77 zł; 16.08. – 372 332,67 zł; 17.08 – 15 118,47 zł, 30.08. – 349,83 zł Łącznie 482 035,74 zł – w tym 357 020,56 zł należność główna, 91 462,67 odsetki+ koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze – 33 552,51 zł
 27. 17.08.2012 – pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Moris-Sport o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia w kwocie 357 020,56 zł wraz z odsetkami należnymi od dnia 16 lipca 2012 r.
 28. 01.10.2012 – wnosimy opłatę do sądu 17 852 zł
 29. 09.01.2013 – wyrok Sadu Okręgowego w sprawie przeciwko Moris-Sport - niekorzystny dla nas, zasądza 7 200 zł dla Moris-Sport tytułem zwrotu kosztów za zastępstwo procesowe
 30. 11.02.2013 – otrzymujemy uzasadnienie wyroku
 31. 22.02.2013 – apelacja w sprawie przegranej przeciw Moris-Sport (uzyskujemy zwolnienie z kosztów sądowych)
 32. 20.12.2013 – Sąd Apelacyjny w Warszawie oddala naszą apelację i zasądza kwotę 5 400 zł na rzecz Moris-Sport tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
 33. 04.06.2014 – otrzymujemy uzasadnienie odrzucenia apelacji przeciw Moris-Sport
 34. 31.07.2014 – skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie przeciwko Moris-Sport wraz z prośbą o zwolnienie z kosztów.

Poniżej przedstawiam rozbieżne wyroki:

 1. Sądu Apelacyjnego w Katowicach, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie
 2. Sądu Apelacyjnego w Warszawie, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

odnośnie problemu solidarnej odpowiedzialności inwestora ( w tym przypadku Gminy) i wykonawcy robót (Inwestycje PL) wobec podwykonawcy (Moris-Sport) i obowiązku inwestora wobec podwykonawcy

Wyrok sądu apelacyjnego w Katowicach w sprawie o oddalenie powództwa firmy Inwestycje PL sp. Z o.o. o zapłatę przez Gminę kwoty 357.021 zł za wykonane prace na boisku Orlik w Kruszynie z uwagi na bezpośrednią zapłatę podwykonawcy robót firmie Moris Sport

 1. Gmina nie została powiadomiona przez wykonawcę o powierzeniu części robót firmie Moris-Sport, nie przedstawiono umowy podwykonawczej czy też projektu takiej umowy przed przystąpieniem do robót, nie powiadomiono też po wykonaniu przez Moris-Sport ich zakresu robót.
 2. Gmina w rezultacie powyższego nie stała się solidarnie odpowiedzialna z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykazane przez podwykonawcę.
 3. bez znaczenia dla sprawy jest fakt , że sama firma Moris-Sport powiadomiła Gminę iż jest podwykonawcą firmy Inwestycje PL
 4. Wynagrodzenie za prace wykonane przy budowie Orlika w całości należały się wyłącznie wykonawcy t.j. firmie Inwestycje PL

Wyrok Sądu apelacyjnego w Warszawie w sprawie zwrotu nienależnego wynagrodzenia w wysokości 357.021 zł wypłaconego przez Gminę firmie Moris-Sport jako podwykonawcy za część prac wykonanych na boisku Orlik w Kruszynie

 1. Inwestor (w tym przypadku Gmina) może wyrazić zgodę na podwykonawcę w sposób bierny objawiający się brakiem sprzeciwu na piśmie lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia umowy z podwykonawcą lub jej projektu
 2. umowę wykonawcy z podwykonawcą może inwestorowi przedstawić sam podwykonawca - w naszym przypadku podwykonawca Moris-Sport powiadomił gminę o swoim podwykonawstwie pismem z dnia 5.10.2010 r.
 3. powiadomienie inwestora o umowie podwykonawczej może nastąpić po wykonaniu umowy podwykonawczej
 4. Gmina była solidarnie odpowiedzialna za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
 5. Gmina mogła uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej poprzez zgłoszenie sprzeciwu w terminie 14 dniowym od chwili przedstawienia umowy z podwykonawcą lub projektu (przed zawarciem umowy, po jej zawarciu a nawet po jej wykonaniu)
 6. Skoro Gmina nie wniosła sprzeciwu (co ewentualnie należało uczynić w październiku 2010 r) była zobowiązana zapłacić podwykonawcy Moris-Sport wynagrodzenie za wykonane prace przy budowie Orlika

Widzimy zatem jak zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wyroki sądów są wielce rozbieżne. Zgodnie z literą prawa gmina wg jednego sądu winna zapłacić całość wynagrodzenia za wykonane prace wyłącznie wykonawcy t.j. Inwestycje PL, a wg drugiego sądu część wynagrodzenia winna zapłacić bezpośrednio podwykonawcy. I tak zgodnie z prawem, w państwie prawa wynagrodzenie za część wykonanych robót należało się dwóm firmom – firmie, która rzeczywiście wykonała prace i firmie , która je tylko firmowała. Obecnie czekamy na werdykt Sądu Najwyższego

Data dodania: 01.10.2014r.

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 4
Ostatnie 7 dni: 31
Ostatnie 30 dni: 153
Wszystkich: 1148907

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk