Strona główna > Budowa farm wiatrowych

Kruszyna

BIP

Gmina Kruszyna

sekap

Urząd Gminy Kruszyna

epuap

BIP Kruszyna pl

obywatel.go.pl

Kruszyna Gmina

epuap

Kruszyna Gmina

epuap

BIP Kruszyna

SZGiP

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.Urz.

Kruszyna BIP

Dz.U.

Kruszyna

Nieodpłatne porady prawne

Kruszyna Firmy

BIP Kruszyna

BIP Kruszyna

Informacje Wójta

Sprawa ewentualnej budowy farmy wiatrowej w Gminie Kruszyna mocno poruszyła opinię społeczną. Zaczęło się niewinnie i obiecująco. Do gminy zgłosił się potencjalny inwestor z propozycją budowy farmy wiatrowej składającej się z siedmiu wiatraków w terenie między Jackowem – Babami – Lgota Małą, mając wstępne zgody właścicieli gruntów, na których mogłyby stanąć wiatraki. Radni na posiedzeniu komisji Rady Gminy wysłuchali propozycji inwestora oraz opinii inwestora na temat zalet i wad farmy wiatrowej, jej odziaływania na otoczenie i korzyści dla gminy. Korzyścią dla gminy miałby być 2% podatek od nieruchomości (t.j. od wartości fundamentu żelbetowego i wieży nośnej), którego wartość w odniesieniu do jednego wiatraka szacowana jest na kwotę minimum 80.000,- zł, w przypadku siedmiu wiatraków daje kwotę 560.000,- zł. Po przeanalizowaniu tychże informacji radni stwierdzili, iż propozycja jest godna zastanowienia i skłonni są podjąć działania zmierzające do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectw Jacków, Baby, Lgota Mała z uwzględnieniem lokalizacji farmy wiatrowej. Na sesję w dniu 20 listopada 2013 r. został przygotowany projekt stosownej uchwały. Na obrady sesji przybyli przedstawiciele inwestora, przedstawiając ponownie temat budowy farm wiatrowych oraz przedstawiciele stowarzyszenia Non Nocere z gminy Mykanów, przedstawiając negatywne skutki budowy farmy wiatrowej dla ludzi, środowiska. W wyniku długiej dyskusji radni zdecydowali, że temat ewentualnego podjęcia wspomnianej uchwały odkładają na późniejszy czas, po zapoznaniu się z opinią mieszkańców. W dniu 24 listopada 2013 r. odbyło się zebranie informacyjne dla mieszkańców wsi Jacków, Baby, Lgota Mała, na którym oprócz Wójta Gminy, trzech radnych obecni byli przedstawiciele inwestora i stowarzyszenia Non Nocere. Przedstawiciele inwestora przekonywali o zaletach wiatraków, braku negatywnego oddziaływania na człowieka i zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa i hałasu. Przedstawiciele stowarzyszenia marginalnie wspominali o zaletach, szeroko obrazowali natomiast wady i uciążliwości. Opinia publiczna była podzielona, choć słychać też było głośne słowa sprzeciwu. Ostatecznie temat budowy wiatraków i proponowane wstępnie zmiany studium są oddalone.

Nie koniec to jednak sprawy wiatrakowej. W tym samym czasie zaczęła być przedmiotem głośnej dyskusji sprawa lokalizacji farmy wiatrowej w Gminie Mykanów, w sołectwie Borowno, a stało się to za sprawą obwieszczenia Wójta Gminy Mykanów z dnia 7 listopada 2013 r., w którym zawarta jest informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno. Projekt planu zagospodarowania przewiduje lokalizację farmy wiatrowej w sołectwie Borowno. Oddziaływanie hałasu o natężeniu 40 dB sięga na tereny naszej gminy, t.j. sołectwa Bogusławice, Kruszyna oraz Baby, użytkowane jako grunty orne. Za przyczyną stowarzyszenia Non Nocere została przeprowadzona szeroka akcja informacyjna oraz zwołane zebrania wiejskie przez sołtysów wsi Bogusławice i Kruszyna. Zebranie w Bogusławicach odbyło się w dniu 1 grudnia 2013 r. przy udziale 26 mieszkańców Bogusławic, w Kruszynie w dniu 8 grudnia 2013 r. przy udziale 14 mieszkańców Kruszyny. Po wysłuchaniu informacji o wadach , negatywnym wpływie wiatraków na ludzi i środowisko, uczestnicy zebrania podjęli uchwalę (każde sołectwo osobno) wyrażającą sprzeciw wobec farmy wiatrowej na terenie Gminy Mykanów we wsi Borowno, która swym zasięgiem oddziaływania sięga na tereny naszych sołectw. Niezależnie od wspomnianego wcześniej obwieszczenia Wójt Gminy Mykanów wystąpił o opinię o projekcie planu do wójtów gmin graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bogusławice ( uchwała nr XXI/124/12 z dnia 29 listopada 2012r. ) i sołectwa Kruszyna (uchwała nr XXVI/148/13 z dnia 15 marca 2013r.) nie są przewidziane żadne inwestycje celu publicznego graniczące z gminą Mykanów , nie było zatem podstaw wydania opinii negatywnej. Wójt Gminy wniosła natomiast uwagę do projektu planu (zgodnie z art. 18 przytoczonej wcześniej ustawy) o treści "Proponowane rozwiązanie zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w bardzo istotny sposób ingeruje w obszar gminy Kruszyna, samodzielność planistyczną Gminy Kruszyna, decyduje o zasadach zagospodarowania i przeznaczenie terenów poza granicami Gminy Mykanów. Proponowana lokalizacja inwestycji - budowa farmy wiatrowej swoim oddziaływaniem (izofona o poziomie 40dB) sięga na tereny gminy Kruszyna, uniemożliwiając w przyszłości zmianę przeznaczenia i zagospodarowania tych terenów. Taka lokalizacja farmy wiatrowej spotyka się z ogromnym zaniepokojeniem naszych mieszkańców zarówno z uwagi na oddziaływanie inwestycji, ograniczenia rozwoju naszego terenu, zakłócenie strefy widokowej w sąsiedztwie Zespołu Pałacowo -Parkowego w Kruszynie. Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców i ich oczekiwania - wnoszę, aby strefa oddziaływania projektowanej inwestycji zamykała się w granicach Gminy Mykanów i nie ingerowała/wchodziła w obszar Gminy Kruszyna". Uwagi swoje wnieśli również niektórzy mieszkańcy sołectw, na których tereny sięga oddziaływanie planowanej farmy wiatrowej. Jaką decyzję podejmie Rada Gminy Mykanów, czy uwzględni wniesione uwagi, bądź w jakim zakresie uwzględni wniesione uwagi dowiemy się w terminie późniejszym.

W dniu 8 sierpnia 2014 roku odbyła się sesja rady gminy Mykanów, na posiedzeniu której w porządku obrad był projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno, w którym przewidziane są terenu pod zabudowę farmy wiatrowej. Ostatecznie Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowno.

Krajobraz z wiatrakami, czy też bez – każdy inaczej będzie do tego podchodził i indywidualnie oceniał. Zastanawia tylko fakt, że pewna grupa ludzi widzi problem „pod lasem” a nie widzi „pod nosem”. Otóż w 2010 roku poprzedni wójt Gminy Kruszyna wydał decyzję o warunkach zabudowy na budowę obiektu infrastruktury technicznej – zespołu pięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, stacją GPZ, liniami kablowymi, kontenerowymi stacjami transformatorowymi i placami manewrowymi w miejscowości Kruszyna, gm. Kruszyna na działkach nr ewid. :536/19, 1416/1, i 1415/4 oraz 1351, 1357, 1358, stanowiących drogi gminne. Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie był w tym czasie sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy zostały wydane w oparciu o obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą nr XII/67/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 19.03.2008 r. Zgodnie ze studium teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest przeznaczony pod zabudowę produkcyjno – usługową. Ostatecznie w 2012 r. Inwestor otrzymał od Starosty Częstochowskiego prawomocne pozwolenie na budowę, na podstawie którego w każdym momencie może rozpocząć się budowa farmy wiatrowej. Czy społeczeństwo Kruszyny decydowało w tej sprawie, miało możliwość się wypowiedzieć ?

Aby Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę musiał dysponować prawomocną decyzją o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego gminy) wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia bądź wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina, a konkretnie sołectwo kruszyna nie posiadało planu zagospodarowania przestrzennego, zatem konieczne było uzyskanie wspomnianej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a następnie decyzji o warunkach zabudowy.

Chronologia postępowania poprzedzającego wydanie przez Wójta Gminy Kruszyna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu pięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na działkach położonych
w miejscowości Kruszyna.

 1. W dniu 09.12.2008 r. do Urzędu Gminy w Kruszynie wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Barda Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na działkach położonych w miejscowości Kruszyna.
 2. W dniu 19.12.2008 r. zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Kruszyna zawiadamia społeczeństwo o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z tego samego dnia. (tablica UG, tablica sołectwa Kruszyna) Zgodnie z art. 74 ust. 3 jeżeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA – "Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia."
 3. W dniu 22.12.2008 r. zostało wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z prośbą o stwierdzenie czy planowana inwestycja wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
 4. Pismem z dnia 30.12.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cz-wie wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu. Takie samo stanowisko zajął Starosta Częstochowski pismem z dnia 08.01.2009 r.
 5. Postanowieniem z dnia 20.01.2009 r. na Przedsiębiorstwo Barda Sp. z o.o został nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z zakresem. Obwieszczeniem z tego samego dnia Wójt Gminy Kruszyna zawiadamia społeczeństwo o wydaniu w/w postanowienia. (tablica UG, tablica sołectwa Kruszyna)
 6. W dniu 11.05.2009 r. inwestor dostarcza do Urzędu "Raport…"
 7. W dniu 21.05.2009 r. zostało wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z prośbą o uzgodnienie warunków przedmiotowej decyzji środowiskowej.
 8. Pismem z dnia 19.06.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Pismem z dnia 30.06.2009 r. Starosta Częstochowski uzgadnia realizację przedsięwzięcia.
 9. W dniu 16.07.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ogłoszeniem z tego samego dnia Wójt Gminy Kruszyna zawiadamia społeczeństwo o wydaniu w/w postanowienia. (tablica UG, tablica sołectwa Kruszyna).

Chronologia postępowania poprzedzającego wydanie przez Wójta Gminy Kruszyna decyzji o warunkach zabudowy dla zespołu pięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na działkach położonych w miejscowości Kruszyna.

 1. Wniosek z dnia 17.09.2009 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zespołu pięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, stacja GPZ, liniami kablowymi, kontenerowymi stacjami pomiarowymi i placami manewrowymi przewidzianymi do realizacji na działkach 536/19; 1416/1; 1415/4 oraz działkach nr 1351; 1357 i 1358 stanowiących drogi gminne położonych w Kruszynie. Do wniosku dołączono m.in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.07.2009r. która stała się ostateczna w dniu 31.07.2009r.
 2. W dniu 25.09.2009 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania 22 strony.
 3. W dniu 25.09.2009 r. wystąpiono o uzgodnienie projektowanej inwestycji w zakresie dróg do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.
 4. W dniu 25.09.2009 r. wystąpiono o uzgodnienie w zakresie melioracji do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie.
 5. W dniu 25.09.2009 r. wystąpiono o uzgodnienie w zakresie ochrony gruntów rolnych do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
 6. Powiatowy Zarząd Dróg uzgodnił projektowana inwestycję postanowieniem nr : PZD/7331/52/U/09 z dnia 12.10.2009 r.
 7. Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pismem nr OS.IX.6018-4-152/Kr/09 z dnia 07.10.2009 r. poinformowało Wójta Gminy Kruszyna, że planowana inwestycja jest realizowana na użytkach klasy RIVa, RIVb, RV o pow. nie przekracza 1 ha, na gruntach nie wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego – nie wymaga wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wobec tego nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 8. Marszałek Województwa Śląskiego postanowieniem Nr 1812/2009 z dnia 19.10.2009 r. uzgodnił inwestycje w zakresie melioracji wodnych pozytywnie – bez uwag.
 9. Pismem z dnia 11.07.2010 r. – zawiadomienie stron o udostępnieniu akt do wglądu.
 10. W dniu 30.07.2010 r. Wójt Gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy, która stała się ostateczna w dniu 25.08.2010 r.

Rok 2014

 1. W dniu 09.01.2014 r. wpłynął e-mailem wniosek mieszkańca wsi Kruszyna o wznowienie postępowania w sprawie "Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy farmy wiatrowej w Kruszynie".
 2. W dniu 28.01.2014 r. Wójt Gminy Kruszyna wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w w/w sprawie.
 3. 31.01.2014 r. do Wójta Gminy Kruszyna wpłynęło zażalenie na w/w postanowienie. Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.
 4. Postanowieniem z dnia 27.05.2014 r. SKO uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
 5. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku Wójt Gminy Kruszyna w dniu 23.07.2014 r. wydał Postanowienie, w którym ponownie odmówił wznowienia postepowania w w/w sprawie.
 6. 06.08.2014 r. do Wójta Gminy Kruszyna wpłynęło zażalenie na w/w postanowienie. Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Na wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Pozytywna Energia" Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie prowadziło postępowanie o stwierdzenie nieważności:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 15 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i GPZ, wydanej przez Wójta Gminy Kruszyna w dniu 16 lipca 2009 r. nr III – 7624-7/08/09
 • decyzji o warunkach zabudowy z dnia 30 lipca 2010 r. nr 23/2010.

Po przeanalizowaniu akt sprawy przesłanych przez Urząd Gminy w Kruszynie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie wydało postanowienia:

 • Z dnia 17.06.2014 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kruszyna w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla w/w inwestycji. Następnie Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej w/w postanowieniem. Termin załatwienia sprawy został określony na dzień 19 września 2014 roku.
 • Z dnia 09.05.2014 r. o wszczęciu z urzędu postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kruszyna dot. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 15 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i GPZ, a następnie po rozpatrzeniu sprawy SKO w dniu 22.07.2014 r. wydało decyzję, w której odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kruszyna dot. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 15 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i GPZ.

Treść decyzji SKO

Data dodania: 28.08.2014r.

Głos Gminy Kruszyna

Informacje Wójta Gminy

Głos Gminy Kruszyna

RODO - Klauzula informacyjna

RODO

Gmina Kruszyna w oku kamery

W oku kamery

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Wpisz szukaną frazę
Głos Gminy Kruszyna

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 4
Ostatnie 7 dni: 31
Ostatnie 30 dni: 153
Wszystkich: 1148907

Głos Gminy Kruszyna

E-Usługi

Głos Gminy Kruszyna

Program Rodzina 500 plus

Urząd Gminy Kruszyna

Karta Dużej Rodziny

BIP Kruszyna

Odpady komunalne na terenie Gminy Kruszyna

Urząd Gminy Kruszyna

Informacje o jakośi powietrza

Głos Gminy Kruszyna

Głos Gminy - Biuletyn Gminy Kruszyna

Kruszyna

Katalog firm Gminy Kruszyna

Głos Gminy Kruszyna

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

Kruszyna Biuletyn Informacji Publicznej

© 2002 - 2018 by Urząd Gminy Kruszyna  ¦  Webmaster Piotr Włodarczyk